MÜŞTERI AYDINLATMA METNI

Anasayfa > Müşteri Aydınlatma Metni
Müşteri Aydınlatma Metni
1. Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Netinternet Bilişim Teknolojileri A.Ş. nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında taraflara tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu : Netinternet Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi

Adres : Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67/B01 DENİZLİ

2. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

Netinternet Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, Ofis, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen üretim ve tadilat süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Netinternet Bilişim Teknolojileri A.Ş. veya Netinternet Bilişim Teknolojileri A.Ş. adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • netinternet.com.tr internet sitemizde bulunan e-ticaret üyelik sistemi
 • netinternet.com.tr internet sitemizde bulunan E-Bülten Aboneliği
 • Netinternet ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar
 • Müşteri hizmetleri yönetimi için kullanmış olduğumuz WHMCS panel ile elde edilen veriler
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler
3. Kişisel Verilerin İşleme İlkelerimiz
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
4. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
Kimlik Bilgileri
 • Ad, Soyad
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Doğum Tarihi
 • İlçe
 • İmza
 • Kaşe
İletişim Billgileri
 • Cep Telefonu Numarası
 • E-Posta Adresi
 • Ev Telefonu Numarası
 • İkametgah-Posta Adresi
 • İş Telefonu Numarası
 • İş Yeri Adresi
 • İş Yeri İsmi-Unvanı
Finans Bilgileri
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Bilgileri
Görsel İşitsel Kayıt Bilgileri
 • IP Kamera Kayıtları
 • İşitsel Kayıtlar
5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerini Yürütmek,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • İç Denetim/Soruşturma/ İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İstatiksel Çalışmalar Yapabilmek,
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenliği Sağlamak,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
 • Çağrı Merkezi Süreçlerini Yönetmek,
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yasal Raporlama Yapabilmek,
 • Bilgi Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
6. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Netinternet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Sağlık verileriniz, Netinternet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen; “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde Sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak sağlık veriniz işlenecektir.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
7. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçiler’e,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne
 • İş Faaliyetlerinin yürütülmesi denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amaçlarıyla İş Ortakları’na
 • Meşru menfaatlerimiz gereği kayıt edilen alan adlarının çalışma prensibi ve ulusal kayıtçı firmaların prosedürü gereği alan adınız ve kayıt ederken girmiş olduğunuz (Ad,Soyad,Adres,E-posta) bilgileriniz otomatik olarak yurtdışına aktarılmaktadır.

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

8. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

9. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

10. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • kvkk@ni.net.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Netinternet sistemine kayıtlı geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67/B01 DENİZLİ adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@ni.net.tr - netinterneths03.kep.tr adresine e-posta göndererek,

Netinternet'e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Netinternet' e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.